• تهران، خیابان آزادی، خیابان خوش شمالی، خیابان پرچم (شرقی)، کوچه بن‌بست بیژن، پلاک 1 کدپستی 1457844575 - فکس 02189785224 - صندوق پستی: 14565/116
  • 021-54107000 تلفن
  • 021-89785224 فکس
  • info [@] kag-groups.com

پروژه های نفتی و گازی

company logo مانیتورینگ ایستگاه های گازی استان کرمان

این پروژه به منظور محاسبه ی پارامترهای مورد نیاز اداره گاز منطقه تنظیم و اجرا شده است. این پروژه در مجموع دارای 29 ایستگاه گازی می باشد که شامل 24 ایستگاه CGS، 2 ایستگاه CNG و 3 ایستگاه صنعتی می باشد، که همه ی این ایستگاه ها در سرتاسر استان کرمان قرار گرفته اند. هدف از این پروژه طراحی، تامین تجهیزات، نصب، راه اندازی و آموزش مانیتورینگ ایستگاه های گازی می باشد.

company logo مانیتورینگ ایستگاه های گازی استان خراسان شمالی

این پروژه در سال 1395 به منظور محاسبه ی پارامترهای مورد نیاز اداره گاز منطقه تنظیم و اجرا شده است. این پروژه در مجموع دارای 56 ایستگاه گازی می باشد که شامل 22 ایستگاه CGS و 31 ایستگاه CNG و 3 ایستگاه صنعتی می باشد، که همه ی این ایستگاه ها در سرتاسر استان خراسان شمالی قرار گرفته اند. هدف از این پروژه طراحی، تامین تجهیزات، نصب، راه اندازی و آموزش مانیتورینگ ایستگاه های گازی می باشد.

company logo مانیتورینگ ایستگاه های گازی استان آذربایجان شرقی

این پروژه به منظور محاسبه ی پارامترهای مورد نیاز اداره گاز منطقه تنظیم و اجرا شده است. این پروژه در مجموع دارای 62 ایستگاه گازی می باشد که شامل 50 ایستگاه CGS،9 ایستگاه CNG و سه ایستگاه صنعتی می باشد، که همه ی این ایستگاه ها در سرتاسر استان آذربایجان شرقی قرار گرفته اند. هدف از این پروژه طراحی، تامین تجهیزات، نصب، راه اندازی و آموزش مانیتورینگ ایستگاه های گازی می باشد.

company logo مانیتورینگ ایستگاه های گازی استان کردستان

این پروژه به منظور تامین کردن تجهیزات مورد نیاز مانیتورینگ ایستگاه های گازی منطقه تنظیم و اجرا شده است. این پروژه در مجموع دارای 83 ایستگاه گازی می باشد که شامل 28 ایستگاه CGS، 54 ایستگاه CNG و 1 ایستگاه صنعتی می باشد، که همه ی این ایستگاه ها در سرتاسر استان کردستان قرار گرفته اند. در کنار تأمین تجهیزات مورد نیاز، نقشه برداری های ایستگاه های گازی برای مراحل اجرایی سامانه مانیتورینگ صورت پذیرفته است.

company logo مانیتورینگ ایستگاه های گازی استان زنجان

این پروژه به منظور محاسبه ی پارامترهای مورد نیاز اداره گاز منطقه تنظیم و اجرا شده است. این پروژه در مجموع دارای 99 ایستگاه گازی می باشد که شامل 53 ایستگاه CGS، 8 ایستگاه میترینگ و 38 ایستگاه CNG می باشد، که همه ی این ایستگاه ها در سرتاسر استان زنجان قرار گرفته اند. هدف از این پروژه طراحی، تامین تجهیزات، نصب، راه اندازی و آموزش مانیتورینگ ایستگاه های گازی می باشد.

company logo مانیتورینگ ایستگاه های گازی استان تهران

این پروژه بزرگترین پروژه ی اسکادای گاز در خاورمیانه می باشد، که به منظور محاسبه ی پارامترهای مورد نیاز اداره گاز استان تهران تنظیم و اجرا شده است. این پروژه در مجموع دارای 433 ایستگاه گازی می باشد که شامل 54 ایستگاه CGS، 127 ایستگاه CNG و 251 ایستگاه صنعتی می باشد، که همه ی این ایستگاه ها در سرتاسر استان تهران قرار گرفته اند. هدف از این پروژه طراحی، تامین تجهیزات، نصب، راه اندازی و آموزش مانیتورینگ ایستگاه های گازی می باشد. 

company logo مانیتورینگ ایستگاه های گازی استان قم

این پروژه به منظور محاسبه ی پارامترهای مورد نیاز اداره گاز منطقه تنظیم و اجرا شده است. این پروژه در مجموع دارای 11 ایستگاه گازی می باشد که شامل 1 ایستگاه CGS و 10 ایستگاه CNG می باشد، که همه ی این ایستگاه ها در سرتاسر استان قم قرار گرفته اند. هدف از این پروژه طراحی، تامین تجهیزات، نصب، راه اندازی و آموزش مانیتورینگ ایستگاه های گازی می باشد.

company logo مانیتورینگ ایستگاه های گازی استان مازندران

این پروژه به منظور محاسبه ی پارامترهای مورد نیاز اداره گاز منطقه تنظیم و اجرا شده است. این پروژه در مجموع دارای 5 ایستگاه گازی می باشد که شامل 3 ایستگاه CGS، 1 ایستگاه CNG و 1 ایستگاه صنعتی می باشد، که همه ی این ایستگاه ها در سرتاسر استان مازندران قرار گرفته اند. هدف از این پروژه طراحی، تامین تجهیزات، نصب، راه اندازی و آموزش مانیتورینگ ایستگاه های گازی می باشد.

company logo مانیتورینگ ایستگاه های گازی استان ایلام

این پروژه به منظور محاسبه ی پارامترهای مورد نیاز اداره گاز منطقه تنظیم و اجرا شده است. این پروژه در مجموع دارای 9 ایستگاه گازی می باشد که شامل 2 ایستگاه CGS، 1 ایستگاه TBS، 4 ایستگاه CNG و 2 ایستگاه صنعتی می باشد، که همه ی این ایستگاه ها در سرتاسر استان ایلام قرار گرفته اند. هدف از این پروژه طراحی، تامین تجهیزات، نصب، راه اندازی و آموزش مانیتورینگ ایستگاه های گازی می باشد.