• تهران، خیابان آزادی، خیابان خوش شمالی، خیابان پرچم (شرقی)، کوچه بن‌بست بیژن، پلاک 1 کدپستی 1457844575 - فکس 02189785224 - صندوق پستی: 14565/116
  • 021-54107000 تلفن
  • 021-89785224 فکس
  • info [@] kag-groups.com
برخی از پروژه های درحال اجرا
company logo مانیتورینگ ایستگاه های گازی استان همدان

این پروژه به منظور محاسبه ی پارامترهای مورد نیاز اداره گاز منطقه تنظیم و اجرا شده است. این پروژه در مجموع دارای 28 ایستگاه گازی می باشد که شامل 9 ایستگاه CGS، 11 ایستگاه CNG و 8 ایستگاه صنعتی می باشد، که همه ی این ایستگاه ها در سرتاسر استان همدان قرار گرفته اند. هدف از این پروژه طراحی، تامین تجهیزات، نصب، راه اندازی و آموزش مانیتورینگ ایستگاه های گازی می باشد.

company logo مانیتورینگ ایستگاه های گازی استان هرمزگان

این پروژه به منظور محاسبه ی پارامترهای مورد نیاز اداره گاز منطقه تنظیم و اجرا شده است. این پروژه در مجموع دارای 24 ایستگاه گازی می باشد که شامل 10 ایستگاه CGS، 6 ایستگاه TBS و 8 ایستگاه CNG می باشد، که همه ی این ایستگاه ها در سرتاسر استان هرمزگان قرار گرفته اند. هدف از این پروژه طراحی، تامین تجهیزات، نصب، راه اندازی و آموزش مانیتورینگ ایستگاه های گازی می باشد.

company logo مانیتورینگ ایستگاه های گازی استان تهران

این پروژه بزرگترین پروژه ی اسکادای گاز در خاورمیانه می باشد، که به منظور محاسبه ی پارامترهای مورد نیاز اداره گاز استان تهران تنظیم و اجرا شده است. این پروژه در مجموع دارای 433 ایستگاه گازی می باشد که شامل 54 ایستگاه CGS، 127 ایستگاه CNG و 251 ایستگاه صنعتی می باشد، که همه ی این ایستگاه ها در سرتاسر استان تهران قرار گرفته اند. هدف از این پروژه طراحی، تامین تجهیزات، نصب، راه اندازی و آموزش مانیتورینگ ایستگاه های گازی می باشد. 

برخی از پروژه های خاتمه یافته
company logo مانیتورینگ ایستگاه های گازی استان مازندران

این پروژه به منظور محاسبه ی پارامترهای مورد نیاز اداره گاز منطقه تنظیم و اجرا شده است. این پروژه در مجموع دارای 5 ایستگاه گازی می باشد که شامل 3 ایستگاه CGS، 1 ایستگاه CNG و 1 ایستگاه صنعتی می باشد، که همه ی این ایستگاه ها در سرتاسر استان مازندران قرار گرفته اند. هدف از این پروژه طراحی، تامین تجهیزات، نصب، راه اندازی و آموزش مانیتورینگ ایستگاه های گازی می باشد.

company logo مانیتورینگ ایستگاه های گازی استان قم

این پروژه به منظور محاسبه ی پارامترهای مورد نیاز اداره گاز منطقه تنظیم و اجرا شده است. این پروژه در مجموع دارای 11 ایستگاه گازی می باشد که شامل 1 ایستگاه CGS و 10 ایستگاه CNG می باشد، که همه ی این ایستگاه ها در سرتاسر استان قم قرار گرفته اند. هدف از این پروژه طراحی، تامین تجهیزات، نصب، راه اندازی و آموزش مانیتورینگ ایستگاه های گازی می باشد.

company logo مانیتورینگ ایستگاه های گازی استان ایلام

این پروژه به منظور محاسبه ی پارامترهای مورد نیاز اداره گاز منطقه تنظیم و اجرا شده است. این پروژه در مجموع دارای 9 ایستگاه گازی می باشد که شامل 2 ایستگاه CGS، 1 ایستگاه TBS، 4 ایستگاه CNG و 2 ایستگاه صنعتی می باشد، که همه ی این ایستگاه ها در سرتاسر استان ایلام قرار گرفته اند. هدف از این پروژه طراحی، تامین تجهیزات، نصب، راه اندازی و آموزش مانیتورینگ ایستگاه های گازی می باشد.